För grävjobb har vi en traktorgrävare Lännen 8800K och en 8,5 tons bandgrävare från Komatsu. För kortare materialtransporter har vi traktor och dumperflak till vårt förfogande.

Dikesrensning

Vi utför rensning av dina skogs- och inägodiken.

Tänk på att vid rensning av befintliga skogsdiken bör Skogsstyrelsen i många fall kontaktas i god tid innan genomförandet. Är dina diken så igenvuxna att försumpning skett och flora och fauna ändrats så är rensningen att betrakta som markavvattning och då krävs alltid tillstånd. Läs mer om dikning på Skogsstyrelsens webbplats. Vi hjälper dig gärna med myndighetskontakterna.

Vägtrummor och diken

Byte av vägtrummor och rensning av vägdiken. Ibland måste gamla vägtrummor ersättas läggas på nya ställen för att dina vägar ska hålla för tunga transporter. Likaså behöver man ibland skära bort grässvålen i dikesrenen eller återställa vägdiken efter körskador. Vi har den utrustning som krävs för detta.

Tomtanläggning

Vi hjälper dig med tomtanläggning och eventuella tillfartsvägar.

El, tele, vatten, avlopp

Vi utför grävning och lägger rör och kabel efter dina behov. Om du vill ha hjälp med projektering, kontakter med myndigheter eller el/tele-leverantörer kan vi även hjälpa dig med detta.

Förbättring av skogsvägar

Behöver du höja standarden på dina skogsvägar? Är dina skogsvägar godkända för bil och släp eller får du avdrag på virkeslikvid för att dina vägar har för låg standard?

Vi hjälper dig med att bredda din väg, öka bärigheten eller skapa godkända vändplaner.

Byggnation ny skogsväg

Vi anlägger ny skogsväg utifrån dina behov.Kontakta oss!