Till Rimforest startsida

Gräv-entreprenad


StrandGräv-entrepenad hos Rimforsa Skog 


För grävjobb har vi en traktorgrävare Lännen 880C och en 8,5 tons bandgrävare från Komatsu. För kortare materialtransporter har vi traktor och dumperflak till vårt förfogande.

Rensning av diken

Vi utför rensning av dina skogs- och inägodiken.

Tänk på att vid anläggning av nya diken skall Skogsstyrelsen kontaktas i god tid innan genomförande. Läs mer om dikning på Skogsstyrelsens webbplats. Vi hjälper dig gärna med myndighetskontakterna.

Byte av vägtrummor och rensning av vägdiken

Ibland måste gamla vägtrummor ersättas eller helt nya läggas för att dina vägar ska hålla för tunga transporter. Likaså behöver man ibland skära bort grässvålen i dikesrenen eller återställa vägdiken efter körskador. Vi har den utrustning som krävs för detta.

Tomtanläggning

Vi kan hjälpa dig med tomtanläggning och eventuella tillfartsvägar.

Grävning för el, tele, vatten och avlopp

Vi utför grävning och lägger rör och kabel efter dina behov. Om du vill ha hjälp med projektering, kontakter med myndigheter eller el/tele-leverantörer kan vi även hjälpa dig med detta.

Förbättring av skogsvägar

Behöver du höja standarden på dina skogsvägar? Är dina skogsvägar godkända för bil och släp eller får du avdrag på virkeslikvid för att dina vägar har för låg standard? Vi kan hjälpa dig med att bredda din väg, öka bärigheten eller att göra godkända vändplaner.

Byggnation av ny skogsväg

Vi anlägger ny skogsväg utifrån dina behov.

Kontakta

Johnny Magnusson
Tel 070-5930122
E-post johnny@rimforsaskog.se